Sokol

Tělocvičná jednota Sokol Mníšek pod Brdy


Mníšecká organizace České obce sokolské byla založena na ustavující valné hromadě 29. 6. 1910. Prvním starostou byl zvolen Antonín Humhal, místostarostou Vojtěch Minařík a náčelníkem Josef Láska. Zprvu se sokolové scházeli v restauraci u Švarců. Za několik roků získala TJ z půjčky od pivovaru s dlouholetou splatností současný, památkově chráněný objekt sokolovny s restaurací, ke kterému za dva roky přistavěla sál s jevištěm. Tento největší sál v Mníšku pod Brdy byl využíván pro pravidelné cvičení členů Sokola i žáků mníšecké školy, pro společenské potřeby města a pro pravidelná představení ochotnického divadla. Divadelní odbor Sokola byl velmi aktivní a úspěšný s velkými návštěvami. Úspěšně zvládal i operety. S pivovarem, který poskytl půjčku na pořízení sokolovny měla TJ smlouvu, ve které se zavázala zajistit v restauraci sokolovny čepování jeho piva. Za každý odebraný hektolitr piva od pivovaru byla půjčka snižována o 10 Kč. Dosud jsou zachovány velké, vázané knihy zápisů z výboru Sokola, krasopisně ručně psané. Zápisy z prvého desetiletí existence Sokola se týkají většinou přijímání, občas i vylučování členů, organizace cvičení, později i divadelních představení, ale obsahují i reakce výboru na aktuální politické dění.

Půvabné jsou zápisy, týkající se lidských slabostí. Posuďte sami:

26. 12. 1910: Br. Karásek přednáší stížnost bratra Švarce (majitele hostince, kde se sokolové před získáním sokolovny scházeli) na špatnou návštěvu hostince ze strany cvičícího členstva. Bylo vysvětleno, že věc tato neshoduje se se zájmem jednoty a bratr Starosta dodává, že nátlak na členstvo v tom směru činiti nemůže.

15. 11. 1911: Dík p. Šindeláře za účast bratrů na pohřbu jeho syna a odsuzuje jednání některých bratří, kteří pohřeb "zapíjeli".

7. 6. 1912: Vytýká br. Starosta bratřím jich nesokolské jednání při odchodu z sokolského cvičení v Litně a žádá br. Náčelníka, by to břím sdělil a jim domluvil.

3. 12. 1913: Domluvil přítomnému bru Obermajerovi, který se omlouvá, že vždycky spí (jest pekařem) a nikdo ho nevzbudí. Br. Hrbek se uvoluje pokaždé před cvičením jej vzbuditi.

Před první světovou válkou bylo v obci přes 100 členů Sokola. Funguje nejen hlavní náplň - cvičení, ale i odbor zábavní a silná skupina odboru divadelního - její členkou byla i autorka Káji Maříka Marie Wagnerová. Mládež i dospělí pravidelně cvičili v tělocvičně, pořádali okrsková vystoupení a účastnili se všech Všesokolských sletů v Praze. Sokolské hřiště bylo v prostoru u základní školy, kde se hrál volejbal a různé hry.

Mladí členové Sokola již za několik roků po jeho založení v Mníšku ustavili oddíl ledního hokeje. Každý hráč střádal na zakoupení rekvizit. Lední hokej získal postupně popularitu. V Sokole působila dvě družstva, další družstvo hrálo v Mníšku za DTJ. Hokej se hrál před početnými návštěvami na rybnících. Kluziště s nízkými mantinely se stavělo na některém ze tří mníšeckých rybníků - vždy na tom, který měl nejlepší led. Rozvoji ledního hokeje přispěla tenkrát trampská osada "Red River", působící za Zadním rybníkem. Ve spolupráci se Sokolem pořádala každý rok turnaj dospělých za účasti početných trampských osad, za které hráli i hráči vrcholového českého hokeje.

V předválečné době působila v Mníšku i Dělnická tělocvičná jednota. Sídlila i cvičila v objektu, kde je nyní kino. DTJ hrála a propagovala mimo lední hokej i českou házenou. Hřiště házené měla "Na Vrškách".

Od roku 1912 působil v Mníšku pod Brdy i fotbalový klub pod jménem Sparta Mníšek.

Po okupaci našeho státu v r. 1939 byla Česká obec sokolská rozpuštěna. Pokračovat ve sportovní činnosti jako samostatné sportovní kluby mohli fotbalisté a hokejisté. Část, hlavně mladých členů Sokola působila ve fotbalovém klubu.

V roce 1945, po válce, obnovila Tělocvičná jednota Sokol Mníšek svoji činnost. Při ZDŠ se utvořily kroužky basketbalu a volejbalu s účastí v krajských soutěžích.

Po roce 1948 byla v rámci "sjednocení tělovýchovy" zrušena činnost Sokola i samostatných sportovních klubů. V Mníšku se jich ujala odborová organizace mníšeckého dolu - součásti Rudných dolů Nučice. Byla založena Tělovýchovná jednota Baník Mníšek s patronací dolu.

V letech 1952 až 1955 byly v Mníšku pod Brdy vybudovány hrudkovací pece s příslušenstvím a vznikl národní podnik Hrudkovny Mníšek, do kterého byl začleněn i mníšecký důl. Tento nový národní podnik převzal patronát nad Tělovýchovnou jednotou Baník Mníšek, jejíž název zůstal zachován. Nový podnik pomohl vybudovat této své patronátní TJ v Mníšku rozsáhlý sportovní areál - hřiště kopané se škvárovým povrchem a s kabinami, hřiště ledního hokeje s vysokými mantinely a s osvětlením, umožňujícím hrát i večer, tenisové antukové kurty a antukový kurt volejbalu. Hrudkovna a důl byly v Mníšku pod Brdy zrušeny v roce 1965. Vznikl na jejich místě nový státní podnik Kovohutě Mníšek s novým výrobním programem. I tento podnik pokračoval v patronátní činnosti pro TJ, která změnila svůj název na Tělovýchovnou jednotu Kovohutě Mníšek. Nový podnik pomohl TJ vybudovat ve sportovním areálu travnaté hřiště kopané a asfaltový tenisový kurt.

V roce 1933 obnovila TJ Kovohutě Mníšek svůj původní název z roku 1910 - Tělocvičná jednota Sokol Mníšek pod Brdy a po vyřízení všech formalit se opět se všemi svými členy a se všemi oddíly stala součástí České obce sokolské. Všechny oddíly TJ zůstaly v souladu se stanovami ČOS členy svých sportovních svazů. V roce 2001 měla TJ Sokol Mníšek 282 členů, 7 oddílů, ve kterých působilo 335 jejích členů. (Někteří člnové TJ působí ve dvou oddílech). Fotbalový oddíl organizuje každý rok nábor nových žáků. Zařazuje je do tzv. "přípravky", ve které s trenérem hrají i soutěže. Obdobně tenisový oddíl pro žáky z každoročního náboru organizuje tenisovou "školku". Velký nábor nejmladších žáků organizuje ve spolupráci se školou i oddíl Všestrannost. Od roku 1987 byl v TJ do roku 1990 jezdecký oddíl, který organizoval každý rok jízdy PONY EXPRESSu československého a akce historického šermu. V devadesátých letech se PONY EXPRESSu nepodařilo získat schválení pro samostatnou činnost. Tehdejší TJ Kovohutě Mníšek je proto vzala "pod svoje křídla". V roce 1990 se již tento oddíl mohl osamostatnit - zanikl tedy jezdecký oddíl TJ. V roce 1988 vybudoval tento oddíl TJ jako cílovou stanici PE v Mníšku pod Brdy pod Skalkou westernové městečko, ve kterém museli návštěvníci za vlastní bankovky městečka nakupovat občerstvení (vyměnit si v městečkové bance koruny). Obdobný problém měli ve stejné době vlastníci psích spřežení. Aby se mohli účastnit závodů v CSR i v zahraničí, museli být organizováni v nějaké TJ. A tak TJ vzala "pod svá křídla" i oddíl psích spřežení, který se také v r. 1990 osamostatnil.

Stručně o oddílech TJ

Oddíl tenis: založen v roce 1961.
Má tři antukové kurty a asfaltový kurt s velkou betonovou tréninkovou zdí, kabiny a klubovnu.V roce 2002 bude provedena komplexní rekonstrukce povrchů antukových kurtů.V soutěži má dvě družstva dospělých, družstvo dorostu a družstvo žáků. Každý rok provádí nábor žáků, pro které organizuje "tenisovou školku".

Oddíl volejbal

Má jeden antukový kurt. Používá jednu kabinu tenisu. lenové 9 mužů + 4 ženy. Hraje okresní soutěž smíšených družstev - muži + ženy. Má zájem o další členy.

Oddíl Všestrannost

Cvičí jednou týdně v tělocvičně školy. Žáci spolu s žákyněmi. Má hlavně mladší žákyně, méně starších žákyň. Žáků málo. Každý rok provádí nábor předškolních dětí. Dorostence nemá - přecházejí do oddílů míčových her. Dospělí - jsou jenom cvičitelky. Cvičení se zaměřuje na nácvik základů míčových her a základů atletiky. Ve spolupráci se školou organizuje různé akce pro děti a každoroční nábor předškolní mládeže a žáků. Účastní se všesokolských sletů.

Oddíl Lední hokej

Ve sportovním areálu TJ bylo venkovní hřiště ledního hokeje s mantinely a s elektrickým osvětlením. LH v zimním období používal kabiny kopané. Již více než 10 roků nebylo možné vybavení hřiště ledem, náklady jsou pro TJ neúnosné, není řešitelná obnova dresů pro žáky. Hřiště ledního hokeje ve sportovním areálu bylo proto zrušeno a předáno oddílu fotbalu. Členy oddílu LH jsou pouze dospělí. Hráči si vybavení kupují sami. Soutěž hrají na pronajatých zimních stadionech.

Oddíl Florball

Má 11 členů - mužů. Soutěž hraje v pronajatých sálech. Trénuje ve školní tělocvičně v Mníšku pod Brdy.

Oddíl Fotbal: založen v roce 1913

Má travnaté hřiště kopané s hledištěm, s kabinami a s klubovnou a škvárové hřiště kopané. Na zrušeném hřišti ledního hokeje má tréninkové hřiště pro mládež. V soutěži má družstvo dospělých, družstvo dorostu a družstvo žáků. Náborové družstvo nejmladších žáků hraje jako tzv. "přípravka" s okolními "přípravkami" přátelská utkání.

Oddíl Turistika: založen v roce 1968

Oddíl byl založen již s cílem organizovat rozsáhlé dálkové pochody s velkou účastí veřejnosti ve spolupráci s Českým klubem turistů. Od roku 1968 každoročně organizuje soubor dálkových pochodů "Brdská stezka" s délkami tratí od 7 km pro děti do 100 km, vždy na začátku roku. V roce 2001 byl již 34. ročník tohoto pochodu. Účast kolísá dle počasí ve dnech, na které je pochod vypsán (například 8. ročník 15. 2. 1975 měl účast 1.368; 9. ročník 15. 2. 1976 1.620; 10. ročník 12. 2. 1977 1.292; 12. ročník 3. 3. 1979 1.297). Za 29 ročníků byla účast celkem 17.645, z toho 2.117 na 100 km. Organizace pochodů "Brdská stezka" se účastní též turistický oddíl TJ Sokol Voznice. Dálkový pochod "Brdská stezka" byl již od počátku velmi dobře organizačně zajištěn i při tak vysoké účasti chodců. Protože rostl zájem, organizoval oddíl v každém roce další dálkové pochody jako "Hledáme brdského ducha Fabiána" od roku 1982 vždy v prosinci "Zima za 100" a další. Devítidenního etapového pochodu "Toulky Slovenskem" se za 12 roků jeho každoročního pořádání zúčastnilo 1.568 účastníků. Pro své velké organizační zkušenosti tak rozsáhlých turistických akcí byl turistický oddíl TJ Sokol Mníšek pověřen zajistit při "Brdské stezce" v roce 1997 a 1998 též "Přebor České republiky v běhu na 100 km" s využitím vyznačené trati tohoto dálkového pochodu. Oddíl začal postupně organizovat i zájezdy na turistické akce v zahraničí v Evropě. (Viz další tři přehledy akcí.)

Jiří Milec (r. 2001)

Pozn. aktivity Oddílu turistiky

Zájezdy a další sportovní akce pořádané KČT Sokol

Mníšek pod Brdy v roce 2002

Účast na závodech Europacupu v ultramaratonech:

duben - Brdská stezka - běh 50 km - Mníšek pod Brdy

květen - Rennsteiglauf - běh 74,3 km - Německo

červen - 100 km Biel - Bienne - Švýcarsko

září - Celje - Logarská dolina - 75 km - Slovinsko

říjen - Schwabisch Alb Marathon - 50 km - Německo

4. - 9. 4

Marathon Paris - Francie

12. - 13. 4.

Brdská stezka - Mníšek pod Brdy - běh na 50 km

turistické pochody 7, 12, 25, 35, 50, 75 a 100 km

11. - 17. 6.

100 km Biel - Bienne - Švýcarsko

běh a turistické pochody, maraton, půlmaraton, dětské běhy

29. 6. - 6. 7.

Toulky po horách - Malá Fatra - Slovensko

hvězdicový DEP

19. - 30. 7.

La Plagne - Francie

horský běh 55 km

turistické pochody 23 a 31 km

spojeno s turistikou, letním lyžováním, možnost horských i silničních kol

3. - 11. 9.

Celje - Logarská dolina - Slovinsko

běh a turistické pochody 75, 40, 25 a 15 km

spojeno s turistikou ve slovinských horách a pobytem u moře

25. - 28. 10.

Toulky po Lužických horách - Kytlice - hvězdicový DEP

Účast na mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu.

Zimní akce pořádané KČT Sokol Mníšek pod Brdy v letech 1990 - 2000:

Koasalauf - Rakousko 3 x

Gsieser Tal - Lauf - Itálie 3 x

Engadin Skimarathon - Švýcarsko 6 x

Marcialonga - Itálie 6 x

Lavazeloppet - Itálie 3 x

Koenig Ludwig Lauf - Německo 11 x

Dolomitenlauf - Rakousko 10 x

La Transjurassienne - Francie 2 x

Finlandia - Hiihto - Finsko 2 x

Birkebeinerrennet - Norsko 4 x

Tartu Maraton - Estonsko 1 x

St. Petersburg Skimarathon - Rusko 1 x

Keskinada Loppet - Kanada 1 x

American Birkebeiner - USA 1 x